Zuerich 23.6.2013 Vladimir Kuznetsov, CEO Renova im Portrait.<br />
© Bruno Arnold
Zuerich 23.6.2013 Vladimir Kuznetsov, CEO Renova im Portrait.
© Bruno Arnold

Filename: BIL130624-252.jpg
Copyright